Kişilerin kendini daha yaşlı hissetmesi ve uzun süre daha çalışacak gücünün bulunmaması nedeniyle hangi şartlarda erken emekli olabileceğine ilişkin.Erken yaşlananların emeklilik şartı nedir? 506 sayılı SSK Yasa'nın 59'uncu maddesi uyarınca; 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılara; En az 5000 gün veya, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim ödeme şartıyla emekli aylığına hak kazanma imkanı tanınmıştır. Sigortalılar erken yaşlandığını nasıl belgeleyecek? Bu uygulamadan yararlanmak üzere, erken yaşlandığını düşünen ve 50 yaşını doldurmuş olan sigortalıların bağlı bulundukları SSK (Devredilen) Müdürlüğü'ne erken yaşlanma talebiyle müracaat etmesi ve durumunu sağlık raporu ile belgelemesi gerekmektedir. SSK mevzuatı uyarınca; 50 yaşını doldurmuş ancak yaşlılık aylığından yararlanma yaşını doldurmadan, biyolojik yönden bu yaşı doldurmuş bir insan derecesinde yaşlanmış ve çalışma gücünün bu seviyeye düşmüş olduğu mevzuat hükümlerine göre tespit olunanlar erken yaşlanmış sayılacaktır. Erken yaşlananların emeklilik başlangıcı nedir? 506 sayılı Yasa'nın 62'nci maddesi uyarınca, erken yaşlanmış olması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalının bu husustaki raporunun tarihi, yazılı isteğini takip eden takvim ayından sonraki bir tarih ise yaşlılık aylığı, raporun tarihinden sonraki aybaşından başlanarak verilecektir. Erken yaşlananlar kıdem tazminatı alabilir mi? 4447 sayılı Yasa uyarınca İş Kanunu'nun kıdem tazminatını düzenleyen madde hükmüne getirilen düzenleme ile; emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan gün sayısı ve sigortalılık süresini yerine getiren sigortalıların, sadece yaş haddi nedeni ile emekli olamamaları halinde, kendi isteği ile kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmelerine imkan tanınmıştır. Dolayısıyla bu hak emeklilik için yasada öngörülen yıl ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip sadece yaşı bekleyecek olan sigortalılara tanınmıştır.