421 sıra nolu VUK. Genel tebliği ile bazı işletmelere e-defter, e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmişti.  20.06.2015 tarihli 454 nolu VUK Genel tebliği ile bu kapsam daha da  genişletilmiştir. Böylelikle 2016 yılında yaklaşık 40 bin mükellef e-fatura ve e-defter kapsamına girmesi beklenmektedir.

1 ocak 2016 tarhinden itibaren elektronik defter tutma ve e fatura uygulamasına geçme zorunluluğu genişletilen mükellefler;

 

1) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon ve üzeri olan mükellefler

2) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alan mükellefler.

3) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler