16 Temmuz 2009 Tarihli 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15199 Sayılı Yatırımlarda Devlet yardımları hakkındaki Bakanlar kurulu kararı

Devamını oku...

BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır.

• Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar,

• Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.

 

Basit usulde ticari kazanç; Bir hesap dönemi içinde elde edilen
hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri
arasındaki müspet farktır.

 

Devamını oku...

03/07/2009 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan  5904 sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''a göre; 

Kamu idare ve müesseselerindeki yöneticiler de dahil, bilgi vermekten çekinen birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 TL, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 TL ve bunlar dışında kalanlar hakkında 250 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Uygulamada sıkça karşılaştığımız ve ihmal edilen uygulamalardan biri de; defterlerini tutmakta olduğumuz mükelleflerin bankalara, finans kuruluşlarına veya ihale dosyalarına koydukları Bilanço, Ayrıntılı Gelir tablosu, Hesap özetleri, Sigorta primleri aylık bildirgeler, beyannamelerin Meslek mensubu SM. veya SMMM tarafından kaşe ve imza edilmesidir. Bahsedilen tabloların, beyannamelerin ve bildirimlerin meslek mensuplarınca imza ve kaşe edilmesi halinde bu belgelerin Damga vergisini kim ödeyecektir? Sorun Bu. Bu makalede sadece Meslek mensupları tarafından sürekli damga vergisi mükellefiyeti ve uygulaması konu edilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için DVK. 16,20,32,43 ve 44 seri nolu genel tebliğilerini inceleyiniz.

Devamını oku...

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r fıkrasına göre: “Kurumların aktifinde veya Belediyeler ile Özel idarelerin mülkiyetinde, en az iki tam yıl

Devamını oku...

Daha Fazla İçerik...