İşini terk edenler için  V.U.K. 381 Nolu Genel tebliğdeki madde şöyle dir:

4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM

 

          4.1. İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.

 

Örneğin: Nisan 2009 ayı içerisinde işini terk eden Bilanço usulundeki mükellef Nisan  2009 dönemine ait Ba ve Bs formlarını MAYIS 2009 ayının son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar