Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

9 Haziran 2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 480 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğler ile araç ve kısa süreli konut kiralamalarında tutarına bakılmaksızın tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

 

1) Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale getirilmesi.

Bilindiği üzere, işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin açıklamalar 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer almaktadır.

298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/7/2017 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

2) Araç kiralamalarında tutarına bakılmaksızın tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale getirilmesi.

Bilindiği üzere, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalar 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer almaktadır.

480 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 459 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Yapılan değişiklikle, araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin tutarına bakmaksızın (7.000 TL hadle sınırlı kalınmaksızın) aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.