13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6361sayılı kanunun 18 nci maddesi ile Finansal kiralama sözleşmesi yeniden düzenlenmiştir. Artık firmalar Aktifinde kayıtlı Taşınır ve Taşınmaz mallarını (Binalarını, Taşıtlarını, Makine ve Tachizatla Nitelikli Demirbaşlarını) Finansal Kiralama (Leasing) Şirketlerine satarak fon temin etmek maksadı ile satarak tekrar kiralayabileceklerdir. Bu satıştan doğan karlar, KDV ile Damga ve Harçlardan istisna edilmiştir.

6361 sayılı kanunun 18. maddesi ile "Finansal Kİralama sözleşmesi; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilliyetliğini, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir"

şeklinde tanımlanmıştır. Yeni düzenleme ile 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile mümkün olmayan "Önce Sat sonra Geri Kirala" yönteminin uygulanması mümkün hale gelmiştir.

 

Şirketin Aktifinde kayıtlı Taşınır ve Taşınmaz malların satışından doğan gelirler 02/08/2013 tarihinde yayımlanan 6495 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanunun 5 maddesinin "e" bendinde yer alan parantez içi hükmü ile " SAt ve geri kirala" yöntemi ile yapılan satışlar KV den istisna edilmiştir.

 

Aynı kanunla 3065 sayılı KDV kanunun 17 maddesine "y" bendi eklenerek 17/y) "21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanun kapsamında: Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri" hükmü ile ilk satışı, kiralanması ve geri devir işlemleri KDV den istisna edilmiştir.

 

Yine Finansal Kiralama sözleşmesi kapsamında "sat ve geri kirala" işlemleri kapsamında yapılan satıp geri kiralama işlemleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar Damga vergisi ve Harçlardan istisna edilmiştir.