Bilinenlerin aksine apartman ve site yöneticilerinin tutması gereken defter sadece karar defteridir. Bunun haricinde Uygulama da Gelir ve giderlerin kayıt edilmesi için işletme defteri ya da yevmiye, kebir defteri tasdik edildiği görülmektedir. Oysa;

 Apartman ve Site yönetimleri Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilirler. KMK. Madde 36. Yönetici, kat malikleri kurulunun protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri KMK.32. nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu Defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı ceza uygulanır.

   

KMK.Madde 32. dördüncü paragrafında ise:" Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühürüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. ..."

 

Sonuç: Görüldüğü gibi apartman ve site yöneticileri sadece karar defteri tasdik ettirmek zorundadırlar. Bu deftere alınan kararlara ilaveten yapılan tahsilat, gelirler ile yapılan giderler yazılarak toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Ayrıca Takvim yılınının bitmesinden başlayaraj bir ay içerisinde notere kapanış onayı yaptırması zorunluymuş. değil mi?

Saygılarımla