Gıda işletmeleri, (Hayvansal gıdalar) dahilbu gıdaları ithal edenüretendepolayan, toptan ve perakende satışlarını yapan bütün işletmeler 31.12.2012 tarihine kadar illerindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat ederek "Gıda İşletmesi Kayıt Belgesi" almak zorundadırlar. Aksi halde Üretim işletmelerine 10.000,00 TL bu ürünleri depolayan ve satışını yapanlara 5.000,00 TL diğerlerine ise 2.000,00 TL İdari Para Cezası verileceği ayrıca Bu işletmelerin faaliyetleri durdurulacak ve ellerindeki ürünlere el konularak mülkiyetleri kamuya geçirilecektirHadi buyurun ....

 

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 13 haziran 2010 tarihli 27610 sayılı resmi gazetede yayımlanan "5996 sayılı veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" yayımlanmıştır. Bu kanunla ilgili yönetmelikler 17/12/2011 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlanmış 17 Aralık 2011 de 12 adet, 24 Aralık 2011 de 7 adet, 27 Aralık 2011 de 5 adet, 29 Aralık 2011 9 adet, 04 Ocak 2012 tarihinde 6 adet, 18 Ocak 2012 tarihinde 1 ve en son 20 Ocak 2012 tarihinde 1 adet olmak üzere toplam 41 adet yönetmelik yayımlanmıştır

    Yönetmeliklerin incelenmesi sonucunda işletmeler iki gruba ayrılmıştırBirinci grub işletmeler onaya tabi işletmelerikinci grub kayıt ve onaya tabi işletmelerin olduğu gözlenmektedir

     17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Gıda İşletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik" te şu hususlar belirtilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin EK-1 indeki onay kapsamındaki işletmeler belirtilmekte olup; bunun dışındaki işletmelerin kayıt kapsamında olan gıda işletmeleri olarak belirlendiği görülmektedir.

      Yönetmeliğin yayımlanmasından önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda tescil belgesi veya bu belgelere  değer belge alarak faaliyette bulunan işletmeler "sadece onaya tabi gıda işletmeleriolarak belirlenmiş. Bu işletmeler 2012 yılının sonuna kadar ONAY BELGESİ  almak zorunda olduğu görülmektedir. Bu tarihe kadar onay belgesi alamayacak durumda olan, işletmelerinin modernizasyonu devam eden işletmeler Modernizasyon planı vermek kaydıyla bu süreyi 31.12.2013 tarihine kadar uzatabileceklerdir.

     Bu yönetmeliğin yayımlanmasından önce çalışma iznive gıda sicil belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere değer belge almış ve halen faaliyet gösteren EK-1 haricindeki Kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu yönetmelikteki kayıt belgesi ile ellerindeki belgeleri değiştirmek zorundadırlar.

 

     Yine 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Hayvansal Gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği" ile Hayvansal gıda üreten onay kapsamındaki gıda işletmelerinin  özel hijyen şartları belirlenmiştir. Bu yönetmelikte hayvansal gıdalara tanımlama işareti uygulanması, kesime sevk edilecek hayvanlar için istenecek gıda zinciri bilgisi, kıyma, hazırlanmış et karışımlarımekanik olarak ayrılmış et ve et ürünleri, süt üreten hayvancılık işletmelerinin hijyenisüt ürünlerine ilişkin gereklilikler, yumurta ve yumurta ürünlerine ve daha bir çok gıdaya ilişkin bilgiler yer almaktadır.

      Yine aynı tarhli resmi gazetede yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği" ile kayıt işlemine tabi olan gıda işletmeleri ürettikleri veya ambalajladıkları ürünlerin etiketlerinde işletme kayıt numarasını belirtmek zorundadırlarAyrıca Onay işlemine tabi olan onay işletmeleri bu etiketlerde onay numarasını içeren tanımlama işaretine yer vermek zorundadır.

 

SONUÇ:

Gıda işletmeleri, (Hayvansal gıdalardahilbu gıdaları ithal edenüretendepolayantoptan ve perakende satışlarını yapan bütün işletmeler   31.12.2012 tarihine kadar illerindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat ederek "Gıda İşletmesi Kayıt Belgesi" almak zorundadırlarCiddi İdari para cezaları eşliğinde işletmelerin yükümlülükleri, sahip olması gereken yeni ekipmanlardan, alınması gereken izinlere ve denetimlere kadar daha nice konulara yer verilmiş bu yönetmelikler çok ciddi olarak incelenmelidir.

Hadi hayırlısı ....  Dilekçe ve form aşağıdaki gibidirİşletmeler

 

İL GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                               ...........................

 

 

 

                13.06.2010 Tarih ve 12610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği gıda kayıt numarasını almak istiyorum.

                Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                              İşyeri Yetkilisinin Adı-Soyadı

                                                                                              İmza ve İşyeri Kaşesi,Telefon Faks

 

EKLER

 

1-Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatının veya deneme izin belgesinin sureti.

3-Kapasite raporu veya ekspertiz raporu , resmi kurumlarda kurum beyanı.

4-Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve

    Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve

    kuruluşlar hariç)

5-Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin

   Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

6-Meslek Odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesinin aslı veya

   Yetkili merci tarafından onaylanmış örneği,meslek odası bulunmayan   meslek    mensuplarının   

    adı,soyadı,T.C.kimlik numaraları beyanı ile gıda işletmecisiyle yaptıkları sözleşmelerin

    başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren liste.  

 

Ek-4

 

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

 

…………….........................…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

            ………………………………………..................

                                      İşletme Sahibi

     Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

 

 

İşletmenin Ticaret Unvanı

 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

 

İşletmecinin Vergi Numarası

 

İşletmenin Faaliyet Konusu

 

Şirket, Kurum, Kuruluş  Merkez Adresi

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

İşletmenin Adresi

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

Telefon ve Faks Numarası  E-posta Adresi

 

İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı veya deneme izni belgesi

Veren Kurum

 

Tarih

 

Numarası

 

(*)Kapasite Raporu (   ) (*)Ekspertiz Raporu(   ) 

(*)Kurum Beyanı    (   )

 

Beygir Gücü

 

Toplam Personel Sayısı

 

Bitiş Tarihi

 

(*) İstihdamı Zorunlu Personel

 

Adı Soyadı

 

Mesleği-Bölümü

 

T.C. Kimlik Numarası

 

İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri

……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi

Tüm yıl boyunca

(  )

Mevsimsel

(   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

 

       

(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri hariç diğer perakende  işyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.

EKLER:[Başvuru esnasında Ek-3’te talep edilen belgeler yazılır