firmalar ihracatçı sıfatını nasıl kazanır? şirket mi olmak lazımBüyük deftere mi tabi olması lazımikinci sınıf işletmeler ihracatçı firma olabilir mi? Basit usulde vergi mükllefi olan işletmelerde ihracatçı firma olabilir mi? İhracatçı belgesi mi gereklidir? makalemizin konusu "Firmalar ihracatçı sıfatını nasıl kazanırlar?" olacaktır.

Şirket olma zorunluluğu yoktur. Büyük defter tutma zorunluluğu yoktur. İster Ticaret odasına, Sanayi odasına ister se esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olsun ihracatçı olabilirlerYeterki gerçek usulde kayıtlı gerçek veya tüzel kişi işletmeleri olsunlar.

 İhracatçılar yönetmeliği Md.4(e)'İhracatçı şöyle tarif edilmektedir:"İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birlikleri Genel Sekreterliğine üye olanvergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları"

5910 Sayılı Türkiye ihracatçılar Meclisi ile İhracatçı birliklerin kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun' un 4 üncü maddesi: İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanında belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilirler.

 

Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.

 

Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar Gümrük müsteşarlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla müsteşarlıkça belirlenir."

 

14.02.1992 tarihinden itibaren ihracatçı belgesi alınması uygulamasına son verilmiştir. Türkiye' nin 1996 yılında Gümrük Birliğine üye olması ile birlikte, ihracatı olumsuz etkileyen ağır bürokratik uygulamalar oldukça azaltılmış ve sadeleştirilmiştir. Yukarıdaki tanımlardan ihracatçı olabilmek için:

1.Gerçek usulde Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olarak Tacir sıfatı ile faaliyet göstermek

2. Tek bir vergi numarasına sahip olmak

3. Ticaret odalarına kayıtlı olmak

4. Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olan ikinci sınıf işletme hesabına göre çalışan esnafların üretim faaliyetinde bulunmaları şarttır.

5. İhracatçı birliklerinden herhangi bir birliğie kayıt olmaları

6. Gümrük İdaresi veri tabanına kayıt olmak

7. İmza sirküleri

8. Varsa yetki belgesi

 

Yukarıda detaylı olarak anlatılan prosedürler tamamlandıktan sonra ilgili tacir ve esnaf resmen İhracatçı sıfatını kazanır.

 

İhracatçı birliklerine kayıt olmak için istenen evrak ve belgeler şunlardır.

1.Dilekçe (Matbudur ilgili birlikten temin edebilirsiniz)

2. Taahhütname (Matbudur ilgili birlikten temin edebilirsiniz)

3.Vergi dairesinden tasdikli tek vergi numarası fotokopisi

4.Tüzel ve özel kişiliğe sahip işletmeler için Ticaret sicil gazetesinin gazetesinin fotokopisi

5. Esnaf ve sanatkarlar için üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir faaliyet belgesi

6.Konsorsiyum gibi ortaklıklar için ortaklık sözleşmesi

 

Sonuç:

İhracat yapmak isteyen işletme; ihracatçı birliklerine verdiği evrakların asıllarıyla birlikte söz konusu belgeleri illerindeki  gümrük idaresine de vererek; belgelerin veri tabanına girişi sağlanır ve Gümrük müdürlüğünden bir şifre alınırArtık gümrük beyannameleri bu şifre ile açılır ve bu şifre ile de onaylanır.