5510 Sayılı kanunun 88.nci maddesi ile 08.05.2008 tarihinden itibaren Tarım ürünlerinden Bağkur prim tevkifatlarında yeni hükümler getirilmiş olup; uygulama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Yeni uygulama ile%1 ila %5 oranında tevkifat yapılacaktır.

 

5510 sayılı kanunun 88.(12.fıkrası) 4. ncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların (2926 sayılı Kanuna tabi Bağ-kur Tarım sigortalısı) prim borçlarını, sattıkları Tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılması suretiyle tahsil etmeye kurum yetkilidir.

Söz konusu maddede belirtildiği üzere sadece Tarım Bağ-kur sigortalılarından (Yani Bağ-kur numarası 7 ile başlayıp 10 haneli olanlar örneğin:7735 456 358) %1 oranında kesinti yapılması gerekmektedir. Borcu olmayanlardan kesinti yapılmayacaktır. Kesinti tutarı da prim borcundan fazla olamaz denilmektedir.Burada Tarım bağkur sigortalısının prim borcu azami %5 olarak kesilebilecek ve prim borcundan fazla olmamasına dikkat dilecektir.

Örneğin: 1.000,00 TL müstahsil alışı yapılan Tarım bağkurlu kişinin borcu 150,00 TL olduğunu var sayarsak. Tevkifat yapacak olan kurum 1.000,00 TL*%5=50,00 TL tevkifat yapacaktır. tevkif yapılan prim 150,00 TL prim borcunun altındadır. eğer Müstahsilin Prim borcu :150,00 TL değilde 25,00 TL olsa idi. O zaman %2,5 (25,00 TL ) Prim tevkif edilecekti.  Yapılan Bu bağ-kur prim tevkifatları Müstahsilin Bağkur prim borcuna mahsup edilmek üzere Tevkifat Bildirimi  ile gerçekleştirilecektir.

Tarım Bağ-kur sigortalısı dışında kalan hiç bir kimseden (SSK, Emekli sandığı, Bağ-kur esnaf sigortalısı ve emekliler ile hiç bir sosyal güvenlik tescili olamayanlardan) kesinti yapılmaması gerekmektedir.

Bağ-kur sigortalılık tescil kaydı www.sgk.gov.tr adresinden "Çalışan" menüsünden sigortalılık tescil kaydı tespitinden görülebilmektedir. (Tescil kaydı olmayanlara "Arama kriterlerinize uygun kayıt bulunmamaktadır" şerhinin altında döküm alınacaktır.)