Uygulamada sıkça karşılaştığımız ve ihmal edilen uygulamalardan biri de; defterlerini tutmakta olduğumuz mükelleflerin bankalara, finans kuruluşlarına veya ihale dosyalarına koydukları Bilanço, Ayrıntılı Gelir tablosu, Hesap özetleri, Sigorta primleri aylık bildirgeler, beyannamelerin Meslek mensubu SM. veya SMMM tarafından kaşe ve imza edilmesidir. Bahsedilen tabloların, beyannamelerin ve bildirimlerin meslek mensuplarınca imza ve kaşe edilmesi halinde bu belgelerin Damga vergisini kim ödeyecektir? Sorun Bu. Bu makalede sadece Meslek mensupları tarafından sürekli damga vergisi mükellefiyeti ve uygulaması konu edilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için DVK. 16,20,32,43 ve 44 seri nolu genel tebliğilerini inceleyiniz.

488 Sayılı DVK.3.Maddesi:"Damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir." O halde bu kağıtları imza edenler meslek mensupları ise damga vergilerini de Meslek mensupları ödeyeceklerdir. Makalenin ileri bölümlerinde Meslek mensupları tarafından nasıl bir uygulama yapmaları gerektiği hususu ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Aslında bu DV. uygulamasında DV. bedelini Meslek mensupları tahsil ederken şimdiye kadar tahsil edemediği kırtasiye bedelini de üzerine koyarak sembolik  te olsa verdiği  hizmetin  karşılığını da almış olur. Bu konu da Meslek mensupları uygulama birliği içerisinde olurlarsa hem sorumluluktan kendilerini kurtarmış, hem de vermiş olduğu ek hizmetleri bedava vermemiş olur.

16 Nisan 2005 tarih ve 25788 sayılı RG.' de yayımlanan DVK. 44 seri nolu Genel tebliği ile DVK. 32 ve 43 .Seri nolu Genel tebliği yer alan listenin 13. sırasından sonra gelmek üzere "Serbest Meslek Mensupları" da eklenmiştir. Böylece Meslek Mesupları da Sürekli Damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi hakkına ve ödevine kavuşturulmuştur. 

488 sayılı DVK. nun 22 nci maddesinin 1/a bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisini ertesi ayın 23 ncü günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, damga vergisi beyannamesi ile bildirip; 26 ncı günü akşamına kadar ödemesi gerekir.

Söz konusu bildirim yükümlülüğü ile damga vergisine tabi bir kağıdın düzenlenmemesi sebebiyele ödenecek damga vergisinin  bulunmadığı aylarda keyfiyetin bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirim zorunluluğu da yoktur. (DVK.46 seri nolu Gn.Teb).

Damga vergisi mükellefiyetinden önce DV. defteri tasdik ettirilecek. Vergi dairesine sürekli damga vergisi mükellefiyeti tescil ettirildikten sonraki kaşe imza edilen tablolar, bildirimler ve beyannameler ile Mükelleflerimizle yaptığımız sözleşmelerin damga vergileri  bu deftere kayıt edildilkten sonra takip eden ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenecektir. 

Kaşe ve imza ettiğimiz Sözleşmelerimiz, gelir tabloları, bilançolar, Bildirim ve beyannamelerin üzerine  " Bu belgenin  ...... TL damga vergisi, DV defterimizin  .../.../2009 tarih ve  ... sayı ile kayıt edilmiş, vergi dairesine süresi içinde ödenecektir." ibaresi yazılacaktır.  Bu metin bir kaşe şeklinde yaptırılabilir.

Sürekli DV. mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından vergi dairesine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları  ve işletme hesabı özetlerinin üzerinde " .... TL damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. " kaşesinin bulunması, ve kağıdı düzenleyen mükellefin imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde tasdiki VERGİ DAİRESİNCE yapılacaktır. (DVK.43 sıra No.lu Gen.Teb.3.6.3)