İşyerinizde çalıştırmadığınız halde; kredi alabilsin diye ya da bir kamu hizmetinden faydalansın diye bir belge, ücret bordrosu, paso, işyeri kimlik kartı, bonservis belgeleri gibi diğer evrak ve belgeleri kaşeleyip imzalayıp verirseniz bakın SGK ne yapıyor?

5510 Sayılı kanunun 86. maddesinin 7. fıkrası gereğince ………….. Bankası  tarafından Müdürlüğümüze intikal edilen belgelerde ... adresinde kurulu bulunan işyerinizde 00/00/20…  tarihi itibariyle     ......................... TC nolu  Sayın …………… ……………....'yı sigortasız olarak çalıştırdığınız tespit edilmiştir.

5510 Sayılı kanunun ilgili maddesine istinaden işyeriniz ile ilgili olarak yazımız ekinde gönderilen işyeri bildirgesinin ve eklerinin tanzim edilerek bir ay içinde Müdürlüğümüze işyeri tescil kaydının yapılması gerekmektedir. Bu süre içinde işyeri tescil kaydının yapılmaması halinde re'sen işyeri kaydı yapılacaktır."

86. maddesinin 7.fıkrası:

"Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu kanun uyarınca kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen 1 ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler kurumca re'esen düzenlenir. ve muhteviyatı sigorta primleri kurumca tespit edilerek işverene tebliği edilir. İŞVEREN bu maddeye göre tebliği edilen prim borcuna karşı tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. itirazın reddi halinde, işveren kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89. maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır."

 

Yanınızda sigortalı olarak çalıştırmadığınız hiç bir kimseye; kredi kartı alabilsin, kredi alabilsin, filan yardım ve teşvikten faydalansın diye ücret bordosu, paso, işyeri kimlik kartı, bonservis gibi hiç bir evrak ve belge düzenlemeyiniz. Kaşeleyip imza etmeyiniz. Yoksa yukarıdaki gibi içinizi derinden sızlatan bir tebligatla baş başa kalabilirsiniz. SaygılarımlaSmile