Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

9 Haziran 2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 480 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğler ile araç ve kısa süreli konut kiralamalarında tutarına bakılmaksızın tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Devamını oku...

Her yıl sonu olduğu gibi bu 2015 yılınının aralık ayında tasdik edilip 2016 yılında kullanılacak defterlerin; yayınlanan hangi hadlere göre tasdik edileceği ve yanlış anlaşılmalar  bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.Konu örneklerle açıklamaya çalışılacaktır. İhtilaflı konuların başında 2.Sınıftan 1.Sınıfa geçecek olan yani 2015 yılında  işletme hesabındaki mükellef; hangi şartlarda 2016 Yılında kullanacağı  Bilanço esasına göre defteri  tasdik ettirmek zorundadır?  2015 Aralık ayında yayınlanan defter tutma hadleri ve sınıf değiştirme hadleri hangi yılın 2016 yılının defterlerinin tayininde mi? yoksa 2017 yılınında kullanılacak olan deftelerin tespitinde mi kullanılacaktır? Devamı için ...

Devamını oku...

           421 sıra nolu VUK. Genel tebliği ile bazı işletmelere e-defter, e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmişti.  20.06.2015 tarihli 454 nolu VUK Genel tebliği ile bu kapsam daha da  genişletilmiştir. Böylelikle 2016 yılında yaklaşık 40 bin mükellef e-fatura ve e-defter kapsamına girmesi beklenmektedir.

1 ocak 2016 tarhinden itibaren elektronik defter tutma ve e fatura uygulamasına geçme zorunluluğu genişletilen mükellefler;

 

1) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon ve üzeri olan mükellefler

2) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alan mükellefler.

3) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

 

 

 

 

              Veraset yoluyla intikal eden arsa üzerine bina yapılıp konutların satılması halinde, işlem birden fazla olduğu ve arsa satışı değil konut satışı söz konusu olduğu için bu faalliyet ticari faaliyet kapsamında değerlendirilir. Bu halde inşaat ruhsatı alındığı tarihte mükellefiyet tesis ettirilmelidir.

              Eğer Veraseten iktisap edilen arsanın aynen satılması halinde hem ticari kazanç hem de değer artış kazancı doğmaz. (GVK Mük.Mad.80/6)

13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6361sayılı kanunun 18 nci maddesi ile Finansal kiralama sözleşmesi yeniden düzenlenmiştir. Artık firmalar Aktifinde kayıtlı Taşınır ve Taşınmaz mallarını (Binalarını, Taşıtlarını, Makine ve Tachizatla Nitelikli Demirbaşlarını) Finansal Kiralama (Leasing) Şirketlerine satarak fon temin etmek maksadı ile satarak tekrar kiralayabileceklerdir. Bu satıştan doğan karlar, KDV ile Damga ve Harçlardan istisna edilmiştir.

Devamını oku...

Daha Fazla İçerik...